Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań w określonym terminie oraz posiadanie wystarczającej ilości gotówki, aby dokonywać zakupu towarów i usług niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Płynność Finansowa


Płynność Finansowa
Firma, która posiada płynność finansową, jest w stanie zapłacić pracownikom i podwykonawcom za ich pracę. Jednocześnie opłaca faktury w terminie. Ważne jest także to, aby posiadała odpowiednią gotówkę, która pozwoli opłacić księgowość, ZUS, podatek oraz zakupić niezbędne towary i surowce.

Czynniki wpływające na utratę płynności finansowej
Do najbardziej popularnych czynników wpływających na utratę płynności finansowej należą:
 • działania polityczne kraju, w którym siedzibę lub oddziały ma dane przedsiębiorstwo (np. nałożenie nowych podatków lub sankcji gospodarczych);
 • zmiana kursów walut (może być ona wynikiem zmian na rynku, ale także ataku finansowego na dane państwo);
 • zmniejszenie popytu na dany produkt lub usługę sprzedawaną na rynku zagranicznym (np. poprzez wzrost ubóstwa wśród społeczeństwa).
Są to jedynie czynniki zewnętrzne. Może jednak zdarzyć się tak, że dane przedsiębiorstwo utraci płynność finansową ze względu na działania wewnątrz organizacji. Mogą nimi być błędy w polityce finansowej, organizacyjnej oraz przestarzałe modele zarządzania.

Skutki braku płynności finansowej
Firma borykająca się z utratą płynności finansowej musi liczyć się z szeregiem niedogodności, które mogą prowadzić do upadłości. Są to przede wszystkim:
 • utrata pozycji rynkowej;
 • brak wiarygodności w oczach kontrahentów, konsumentów i banków;
 • narażenie na wzmocnione ataki ze strony konkurencji.
Wszystkie te aspekty prowadzą w konsekwencji do ograniczenia elastyczności podejmowania decyzji wewnątrz przedsiębiorstwa, a także spowolnienie lub zatrzymanie jego rozwoju. W skrajnych przypadkach firma zostaje zmuszona do ogłoszenia upadłości.

Jak unikać utraty płynności finansowej?
Jednym ze sposobów na uniknięcie utraty płynności finansowej i konsekwencji z tym związanych jest faktoring. Jest to narzędzie do zmniejszania należności. Polega na wykupieniu przez specjalny podmiot (faktora) wierzytelności, które posiadają odroczony termin płatności. Dzięki temu firma może otrzymać gotówkę znacznie szybciej o wartości nawet 80-90% kwoty znajdującej się na fakturze. To z kolei pozwala na utrzymanie płynności finansowej i szybki rozwój przedsiębiorstwa.

Zatory płatnicze są bardzo powszechnym zjawiskiem, szczególnie w niewielkich firmach. Przedłużający się zator może doprowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji - upadłości przedsiębiorstwa. Jak powstaje ten problem, i jakie są jego skutki? W jaki sposób można sobie z nimi poradzić?

Źródło:
Czym jest zator płatniczy?
Zator płatniczy to sytuacja, w której kontrahenci spóźniają się z zapłatą należności, wynikających z faktur, umów oraz innych zobowiązań. W rezultacie dochodzi do kumulacji zadłużeń, co przekłada się także na relacje z partnerami biznesowymi - firma nie może regulować swoich zobowiązań na czas. To z kolei przyczynia się do utraty płynności finansowej.

Jak powstaje zator płatniczy?
Przyczyny powstawania zatorów płatniczych są różne, można jednak wyróżnić dwa główne ich typy:
 • problemy z płynnością finansową pierwszego odbiorcy towaru lub usługi, które są przez niego niezawinione (są skutkiem np. zdarzeń losowych)
 • bezprawne, często zaplanowane działania.

Odsetki, a relacje z klientem
Poszkodowana firma w praktyce udziela kredytu kupieckiego do czasu uregulowania należności. W większości przypadków nie nalicza od niego odsetek, by zachować dobre relacje z klientem, zwłaszcza w przypadku długotrwałej współpracy. Może się jednak zdarzyć, że odsetki ustawowe są wliczane przez firmę w koszty prowadzenia działalności.

Jakie są skutki zatorów płatniczych?
Długie utrzymywanie się zatoru płatniczego wiąże się z szeregiem konsekwencji dla wszystkich firm będących ogniwami łańcucha, w których problem ten wystąpił. Przede wszystkim wiążą się one z problemami z wypłacalnością i pokrywaniem kosztów działalności (w tym z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników) i prawidłowym funkcjonowaniem firmy. Należą do nich:
 • trudności w zakupie materiałów potrzebnych do wytwarzania towarów lub świadczenia usług,
 • brak środków na wynagrodzenia i inne stałe opłaty,
 • ponoszenie kosztów zatorów związane np. z koniecznością zaciągania kredytów czy windykacją należności,
 • utrudnienie rozwoju przedsiębiorstwa np. przez ograniczenie inwestycji z powodu braku środków,
 • możliwość całkowitego wstrzymania płatności w przypadku braku środków własnych mogących pokryć istniejące zadłużenie.

Jak zwalczać i radzić sobie z zatorami płatniczymi?
Na szczęście zatory płatnicze nie są sytuacją bez wyjścia. Istnieje szereg rozwiązań pozwalających odzyskać płynność finansową firmy. Należą do nich:
 • działania związane z windykacją należności, takie jak monitoring należności prowadzony samodzielnie
 • współpraca z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi,
 • jak również ubezpieczenie należności,
 • przede wszystkim jednak na uwagę zasługuje faktoring.

Czym jest faktoring?
Faktoring to usługa, dzięki której możliwe jest uzyskanie gotówki z wystawionych faktur natychmiast po ich wystawieniu. W praktyce polega na wykupieniu przez faktora, czyli firmę zajmującą się świadczeniem tego rodzaju usług, nieprzeterminowanych należności, np. z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Pozwala to zapobiegać zatorom i rozwijać się również tym firmom, które muszą stosować długie terminy płatności.

Warto pamiętać, że zatory płatnicze mogą być niwelowane wyłącznie dzięki kompleksowym działaniom. Przede wszystkim zaś ważne jest dobieranie rzetelnych i sprawdzonych partnerów biznesowych.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING